Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden of worden fouten gemaakt. Dat is op onze school niet anders. U bent welkom om dergelijke zaken in eerste instantie met de leraar van uw kind te bespreken. De leraar neemt uw klacht serieus en streeft naar de best mogelijke oplossing. Komt u met de leraar niet tot een bevredigend resultaat, dan is een gesprek met de directie een goede volgende stap. Vrijwel altijd zal hiermee een oplossing worden bereikt.

Elke ouder of kind kan een beroep doen op de interne contactpersoon als er problemen zijn van welke aard dan ook, waar u of uw kind niet met iedereen over durft of wilt praten. Het gesprek wordt vertrouwelijk behandeld en er worden geen vervolgstappen gezet zonder uw toestemming. Zeker wanneer in uw ogen sprake is van machtsmisbruik, is het verstandig om hierover met de interne contactpersoon te praten. Wij spreken van machtsmisbruik wanneer het gaat over zaken als (seksuele) intimidatie, pesten, mishandeling, discriminatie, onheuse bejegening, fysiek geweld, inbreuk op de privacy en dergelijke. Ook kan het gaan over de didactische, pedagogische en/of organisatorische aanpak van uw kind of de groep waar uw kind in zit.
Wanneer er klachten zijn over seksuele intimidatie geldt een meld- en aangifteplicht voor alle betrokkenen in de school.

De interne contactpersoon behandelt niet zelf de klachten, maar bekijkt samen met u wie er moet worden ingeschakeld om tot de best mogelijke oplossing te komen. Als het nodig mocht zijn, wordt een klacht doorverwezen naar het bestuur, de externe vertrouwenspersoon en/of naar de Landelijke Klachtencommissie.

Wij gebruiken de klachtenregeling van Stichting Fluenta.

Samengevat volgen hieronder de mogelijke stappen bij klachten:
• overleg met de leraar van uw kind;
• overleg met de directie;
• overleg met de interne contactpersoon;
• overleg met het college van bestuur;
• inschakeling van de externe vertrouwenspersoon;
• indienen van een klacht bij de Landelijke Klachtencommissie.

De volgorde van deze stappen kunt u overigens geheel zelf bepalen.

Ook is het mogelijk dat u zich rechtstreeks wendt tot één van de externe vertrouwenspersonen. Deze zijn onafhankelijk en door het college van bestuur van Fluenta in overleg met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad aangesteld. Tenslotte is het mogelijk dat u rechtstreeks een klacht indient bij de Landelijke Klachtencommissie.