IMG_7025

Missie en visie

De Mauritsschool wil leerlingen opleiden tot stevige burgers voor de toekomstige maatschappij. We geven onze leerlingen kennis en vaardigheden mee om zichzelf te ontwikkelen tot een pro-actieve burger en zo te kunnen participeren in de samenleving. Hierin verdient elke leerling dezelfde kansen en vinden we het belangrijk hoge doelen te stellen aan elk kind.

We geloven dat kennis een belangrijke basis is, om een stevige burger te kunnen zijn in de maatschappij. Vanuit een open christelijke identiteit met de daarbij behorende waarden en normen wordt ons onderwijs vormgeven.

Het onderwijs op onze school is bestemd voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. In die periode van acht jaar hopen wij de basis te hebben gelegd voor een goed vervolg van hun verdere schoolloopbaan. Een hoog niveau halen is fijn, maar we spreken liever over een goed niveau, passend bij de mogelijkheden van het kind.

Wij proberen de kinderen een ononderbroken leertijd te geven. Daarom blijven we ons bezinnen op de inhoud en organisatie van ons onderwijs. Onderwijs op maat (passend bij het niveau van het individuele kind), effectieve instructie (goede uitleg van de leerstof) en een goed leerlingvolgsysteem zijn hierbij sleutelwoorden.

Het aanbod van leerstof omvat meer dan alleen vakken voor de cognitieve ontwikkeling (leervakken). Wij besteden, behalve aan de creatieve en de lichamelijke ontwikkeling, ook ruim aandacht aan de sociale en emotionele ontwikkeling. Ruzietjes uitpraten, kringgesprekken houden, het pestprotocol volgen, kinderen motiveren voor hun werk en belangstelling opwekken voor elkaar zijn voor ons heel belangrijke aspecten van het dagelijks met elkaar omgaan. Voor ons als Vreedzame School zijn dit belangrijke uitgangspunten.

Het team van de Mauritsschool streeft ernaar leerlingen een veilige school- en klassensfeer aan te bieden. Duidelijke regels nemen daarbij een belangrijke plaats in. Hoewel de kinderen naarmate zij ouder worden steeds meer verantwoordelijkheid krijgen, blijft de leerkracht, als volwassene, toch steeds degene met een duidelijke eindverantwoordelijkheid.