IMG_6992

Medezeggenschapsraad

Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of met de school zelf. De medezeggenschapsraad (MR) behartigt de belangen van de leerlingen (via de ouders) en de leerkrachten in deze besluitvorming.

Wat zijn de taken van de MR?

Besluiten die de directie en/of het bestuur wil nemen, worden voorgelegd aan de MR. Bij sommige onderwerpen heeft de MR instemmingsrecht, bij andere adviesrecht.

Op zijn beurt kan de MR elk standpunt dat hij heeft te allen tijde kenbaar maken aan de directie of het bestuur.

De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over onderwerpen als:

  • de personeelsbezetting (vacatures, stageplaatsen, scholing leerkrachten en groepsformatie);
  • het schoolplan;
  • het vaststellen van vakanties en vrije dagen;
  • communicatie en betrokkenheid naar ouders;
  • leerlingenbegeleiding en -zorg;
  • veiligheid (in en rond de school).

De taken en bevoegdheden van een MR zijn vastgelegd in de Wet medezeggenschap op scholen.

Wie zitten er in de MR?

Manon Oostendien (leerkracht)
Gerard Spreeuw (leerkracht)
Peter Elroy (ouder)
Henk Kruizinga (ouder)
Jasper Gaasenbeek (ouder)

Laura Reijnders (directeur) neemt deel aan de MR-vergaderingen, maar is formeel geen lid van de MR.

Vergaderingen

De MR vergadert ongeveer eens per maand. De vergaderingen in het schooljaar 2023-2024 vinden plaats op:

  • Dinsdag 21 november 2023
  • Dinsdag 27 februari 2024
  • Dinsdag 14 mei 2024
  • Dinsdag 18 juni 2024

Voor vragen, opmerkingen of aanmelding kun je mailen naar: mrmaurits@fluenta.nl.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Omdat de Mauritsschool een van de negentien basisscholen is binnen Stichting Fluenta is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) in het leven geroepen. Van elke aangesloten gemeente (Houten, IJsselstein, Nieuwegein en Vijfherenlanden) zitten er twee vertegenwoordigers in de GMR: een leerkracht en een ouder/verzorger.

De MR heeft als taak relevante beleidszaken van de school door te spreken; de GMR bespreekt alle bovenschoolse aspecten van het beleid en heeft hierover regelmatig overleg met de MR’s.